Agenda a.l.v. 2022

Agenda algemene leden vergadering 29 oktober 2022

Locatie: Sunrise Stables Assen
Bestuur Barock Pinto Studbook:                                                                                                                                                                                                  Rinze van Teijen (voorzitter & penningmeester)
Geertje van de Veen (secretaris)
Maarten Schraa (bestuurslid)

Agenda:
1. Opening
2. Notulen algemene ledenvergadering 25 augustus 2021
3. Ingekomen stukken
4. Bestuursverkiezing
5. Dier- en Welzijn
6. Verslag Sportcommissie
7. Kascommissie en financieel jaarverslag
8. Keuringen 2022
9. Foktechnische commissie
10.Rondvraag
11.Sluiting

Meer recente berichten